Nová metoda převodu obecného XML na čitelný PDF formát
Automatic XML to PDF conversion

České vysoké učení technické v Praze
Kamil Mrázek, prosinec 2006

Anotace:
Použitím existujících knihoven v PHP 5 na převod do PDF a čtení XML dokumentů byla vytvořena nová metoda automatického převodu obecného XML na čitelný PDF přes webový server. Zahrnuje varianty čtení XML pro jednotlivé funkce. Dále převod, vkládání textu a obrázků do PDF, tvorba grafu (obrázku) pomocí GD Graphics Library z daných hodnot, jeho vzorkování. Aplikace metody popsána na konkrétní úloze měření teploty, kde se využívá SimpleXML a knihovna FPDF. Doplňkovou praktickou úlohou je převod XML souboru struktury MathML do PDF taktéž přes PHP5.

Summary:
By using existing libraries in PHP 5 format to transfer to PDF format and to read XML documents there is a new method of file transfer from general XML format to readable PDF format via web server, includes the XML reading options for individual uses. Also transfer, text and images inserting to PDF, charts (images) creating by the help of GD Graphics Library from given values, sampling. Application of method is described on particular case of temperature measuring, where SimpleXML and FPDF library is used. As a supplemental practical case is a XML file (MathML structure) transfer to PDF, similarly through PHP5.

K stažení:
Diplomová práce (PDF)

Zdrojové kódy (ZIP)

Internetové adresy:
Úloha měření teploty:
http://www.obsah.info/xmltemp

Převod MathML do PDF:
http://www.obsah.info/mathml
http://www.obsah.info/mathml/examples


copyright© 2007, Kamil Mrázek | info@obsah.info